مقرّرات مصادره‌های پنجاه و هفت

تعداد پاراگرف: 2

در خصوص اموال مصادره شدۀ 1357 به بعد که مرتبط به خاندان پهلوی نیستند مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر عودت اموال مصادره شده به مالک خویش انجام گیرد، باغستان شهریار 08:09 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401. پیشتر لغو موضوع آبجو سازی شمس مطرح شده است، 08:17 همین حوالی.

یک و چهارده دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار بازگردانی و عودت مصادره‌های پنجاه و هفت به پیشنهاد تغییر داده شده است. در این خصوص پیشتر عودت تمامی موارد جز خاندان پهلوی مقرّر شده است، عودت آبجوسازی شمس به دختر آقای رضا پهلوی نیز مقرّر شده است.