انگشت نگاری شهروند

تعداد پاراگرف: 2

گمان می‌بریم بدون وجود خانوم سلنا گومز دست کم سخت می‌بود چنان گمانی را پروراندن به سرقت گوشی ما، راه دیگری دست کم در این ساعات به گمانمان نمی‌رسد، به گمان این گمان دو روز پیشتر به گمان رسیده است، باغستان شهریار، 19:07 شنبه 27 فروردین 1401.

به نظر شما آیا مناسب است قطع تمامی انگشتان انگشت نگاران شهروندان و پشتیبانانشان مطرح گردد. باغستان شهریار، 15:15 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.