پرچم

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم نماد ال له از میان پرچم فلتا(ایران) حذف گردد همینطور شمشیر از پرچم لنا(سعودی عربیا) و ستاره ی آقای داود از پرچم افا(اسرائیل) حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 17:53 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. پیش از شروع شرط مشکل سازی دو فاصله پیش از “در صورتی که” بود که یکی حذف شد، 19:45 همین حوالی.

مایل نیستیم به قرار تغییر پرچم بدون تائید اکثریّت در فلتا، باغستان شهریار، ۲۳:۲۵ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰. شاید اگر گمان نمی‌بردیم برای پائین کشیدن تصویر آقایان خامنه‌ای و خمینی از مجلس شورا ضرورت دارد مطرح نمی‌داشتیم، ۲۳:۳۲ همین روز و حوالی.

هر شش جزا در کارشکنی پرچم مدّ نظر مقرّر است. ۲۲:۳۲ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

بیست و دو چهل دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار طرح جدید پرچم به پیشنهاد تغییر داده شده است. طرحی از پرچمی سفید با خطّی نازک مشکی به طرح مستطیل با فاصلهٔ یک چهارم از کنار و سه چهارم از مرکز در دورتا دور پرچم مستطیلی. ما پیشتر در خصوص گمان خویش از پرچم حاضر و تاریخچهٔ آن و امیر کبیر و برخی موضوعات همچون حکایت دوازده فرمان شاه و لغزش امضای حکم قتل سخن به میان آورده‌ایم، در خصوص پرچم به نظر پیامی از سر سبز و زبان سرخ منتقل می‌سازد به شاه شهید، امیر کبیر گویا آمد و شد به حوزه می‌داشته است یا شاید بهتر است بگوییم به حوزه بیشتر نزدیک بوده است تا جامعه و دربار، البتّه همین لحظه هم اگر کمی تیز شویم در بسیاری افراد شاید نتوان به خوبی فاصلهٔ حوزه و جامعه را تشخیص داد، گویی غدّه‌ای سرطانی را پذیرفته باشند.