کفش کف، صندل، دمپایی و رو فرشی بدون پاشنه، ترکیدگی پاشنه ی پا

تعداد پاراگرف: 1

به گمان کفش صاف همچون صندل و کفش تابستانی صاف باعث ترکیدگی پاشنه ی پا می گردد، گمان می بریم مناسب باشد این احتمال را در نظر آوردن که شاید استفاده ی سالها از کفش پاشنه دار و تغییر آن به کتانی یا صندل صاف باعث حالت شبیه ترکیدگی در پاشنه ی پای ما شده است، 13:18 پنج شنبه 17 شهریور 1401 سپتامبر 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.