هواپیمای فوکر مرز قزّاقستان

تعداد پاراگرف: 1

احتمالاً نزدیک به بیش از یک سال گذشته هواپیمایی فوکر در حوالی قزّاقستان سقوط کرد و ما به خاطر نداریم دلیلی روشن از سقوط آن اعلام شده باشد تنها گزارش سلامت هواپیما به حضور ذهن ما می‌رسد، به نظر تلاشی برای نوعی تلقین به ما که قدرتی ماورایی داریم بوده است که بدون اجازهٔ ما پرواز آقای خامنه‌ای ممکن به سقوط است، به نظر متخصّصین امر تحدید شده‌اند در مسیر گزارش و البتّه گویا ملکهٔ هلند نیز در جریان واقعه قرار گرفته‌اند پیش از اجرا. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۱۵:۵۷ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. سلامت هواپیما افزوده شد. ۱۶:۰۲ همین روز. به گمان ما توسّط آقای پوتین هدف قرار گرفته است، ۱۶:۰۴ همین روز.