اندازهٔ قلم، گمان از طرح تضعیف گستردهٔ دید اجتماع

تعداد پاراگرف: 2

گمان می‌بریم مناسب باشد مطرح داشتن بررسی موضوع قهری در خصوص نشر محتوا از جانب حکومت با شرایط امکان دسترسی به محتوای درشت قلم، رنگ متضاد، دسترسی صوتی، بر اساس اشاره و کیریل. در خصوص کیریل آنچه پیشتر به گمان رسیده و به گمان منتشر شده ابزارهای ایجاد دارندهٔ دیجیتال سطح هستند تا نوشتار به خطّ کیریل بر آن بلغزند، باغستان شهریار، ۱۸:۴۴ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰.

ده و بیست و شش دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر در خصوص گمانمان از طرحی جهت تخریب بینایی جامعه سخن به میان آورده‌ایم، از استفاده از حروف کوچک در نرم افزارهای عمومی همچون شاد تا چاپ و گسترش مکتوباتی با قلم ریز.