برای آینده

تعداد پاراگرف: 1

به گمان آینده فریب است، برای آینده برای نسل بعد برای فلان موضوع در آینده، این ها حکایاتی در راستای سوزاندن اکنون است چه شخص بازیچه ی فاقد شرافتی باشد یا شخصی دور از شرافت ذهن را از اکنون و لحظه ی نقد حاضر به فردا سوق دهد، به گمان از تفسیر آقای دکتر سروش در خصوص آقای غززالی شبیه به چنین مضمونی نقل شده که عام به عادت می رسند، خلق با کمی مدیرییت عمرشان تمام می شود و می روند و حکایت جاری می ماند، 20:42 یکشنبه 22 خرداد 1401 Gebze گبزه شرق استانبول.