گروه فرقان

تعداد پاراگرف: 3

گروه یا گروهک فرقان

به نظر گروهک فرغان شاخه‌ای از سپاه بوده است که با نظر آقای خمینی ترورهایی را انجام داده‌اند که پس از اتمام کار با سوزاندن مهره یا مهره‌هایی پروندهٔ آن از جانب آقای خمینی بسته می‌شود‌. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ده و پنجاه و هشت دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. شمول دستهٔ تروریسم افزوده شد، یازده و سی و چهار دقیقهٔ همین روز.