جواز محتوای آزاد، Fc license

تعداد پاراگرف: 5

متن انگلیسی نسخه ی چهار در ادامه آمده است که در آن “Free” به “Open source” ویراست شده است، نرم افزار رایگان به نرم افزار متن گشوده. و عنوان از “FS” به “CS” ویراست شده است.

CS LICENSE Version 4
Feb 22 2023
The content is open source
without any ago assume commitment,
you are allowed using it in any kind
but going cross others border.
if you purchased this content
in redistributing case
you allowed to reselling it
in purchased count
without creator or modifier confirm
even after modify
if you no longer use this.

12:34 چهارشنبه 30 اسفند 1401 فوریه 22 2023 در باغستان شهریار.

متن انگلیسی و فارسی جواز در ادامه آمده است

The content is free without any AGO
Assume commitment, you are allowed using it in any kind but going cross others border. if you purchased this content in redistributing case you allowed to reselling it in purchased count without creator or modifier confirm even after modify if you no longer use this. 
محتوای متن باز است بدون تعههد پیش فرض، شما مجاز هستید آن را در هر نوع کاربردی استفاده دارید به جز تعددی به حریم دیگران. در صورتی که این محتوا را خریده اید در خصوص فروش مجددد آن به تعداد خریداری شده بدون تائید خالق یا ویرایشگر قبلی آن مجاز هستید حتتی اگر آن را به ویرایش رسانده باشید و اگر دیگر از آن بهره نمی برید.

اسلاگ نوشته از “free-software-license-fs” به “free-document-license-fd” و “free-content-license-fc” ویراست شد، اسلاگ دسته ی مرتبط از “fs-license” به “fd-license” و “fc-license” و نام دسته ی مرتبط از “جواز اف اس” به “جواز اف دی” و “جواز اف سی” ویراست شد، عنوان نوشته از “جواز نرم افزار آزاد، fs license” به “جواز محتوای آزاد، fd license” و “جواز محتوای آزاد، fc license” ویراست شد، 18:15 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

روز گذشته برای سایت gpl.org پیامی با مضمونی شبیه چنین ارسال شد که اگر متن جواز اف اس را مطالعه و نظرشان را اعلام دارند سپاسگزار خواهیم بود، برخی نرم افزارهای متن باز همچون وردپرس بر بستر جواز gpl منتشر می‌شوند. باغستان شهریار، ۰۹:۱۶ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.شبیه به پیش از چنین افزوده شد، ۰۹:۲۳ همین حوالی.

,