موضوعات اخیر

جواز اف اس نرم افزارهای متن باز


پیشتر در سایت temup.ir متن جواز اف اس جهت استفاده در صورت تمایل افراد قرار گرفته بود، از آنجا که این سایت از دسترس خارج است رونوشته متن جواز در ادامه ذکر شده است.

This program is free software
without any commitment, obligation or bond,
you can modify it in any kind of use just don’t use it
to go cross others borders.
in redistribute if you purchased this software you
will need creator or modifier confirm to sharing it
or reselling it more than purchased count even after modify.

این یک نرم افزار متن باز است بدون تعهّد، ضمانت یا سند الزام آور، شما می‌توانید آن را در هر نوع کاربری ویرایش نمائید به جز تعدّی به حریم دیگران.

در صورتی که این نرم افزار را خریداری نموده‌اید در خصوص فروش مجدّد آن بیش از تعداد خریداری شده نیاز به تائید خالق یا ویرایشگر قبلی آن دارید حتّی اگر آن را ویرایش نموده باشید.