خشم حقارت

تعداد پاراگرف: 1

این دار و دسته و قوم حقیر شده‌اند، رسیدن از چنان سطحی به این حال ایشان را زیر و زبر ساخته است، در همان سو احتمالاً ممکن است هر چیزی را از دور و نزدیک بدرند. چنین گمان برده‌ایم. هفده و یازده دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.