صدقه رساندن به شخص منظر

تعداد پاراگرف: 1

در مسیر جلوگیری از رسیدن صدقه به ما چه کارهایی شده است. ۱۵:۲۱ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰. صدقه دادن به رسیدن صدقه ویراست شد، ۱۵:۳۴ همین روز.