کارمزد انتقال پول بین بانکی جهانی

تعداد پاراگرف: 1

گویا کارمزد انتقال پول بین بانکی در جهان یک درصد است، مایلم یک ده هزارم درصد باشد به ترتیبی که کارمزد انتقال ده هزار دلار برابر با یک دهم دلار یا ده سنت و کارمزد انتقال یک میلیارد دلار برابر با ده هزار دلار گردد، و اگر درآمدی از این طریق به من رسیده که گویا اینطور است و دست کم در مالزی نگهداری می شود مایلم به صاحبان عودت گیرد، در صورت عدم دسترسی به مالک یا وارث ایشان مایلم در ان جی او مناسب سرمایه گذاری شود، ۲۲:۳۶ یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۵ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار. ساعتی قبل آن جی او «معتبر» به «مناسب» و لحظاتی قبل«خویشان» به «وارث» و «ان جی او های» به «ان جی او» ویراست شد، ۰۰:۳۰ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۶ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.