خدا بزرگتر است

تعداد پاراگرف: 1

خدا بزرگتر است یا خدای من بزرگتر است، بر اساس ادّعای مطرح شده اگر مایل باشیم امکان بسط به عام این مفهوم تسهیل گردد احتمالاً باید تا حدّ امکان از موضوعاتی که مرکزیّت فردی برای غیر مخاطب ایجاد می‌کند پرهیز گردد خاصه در پیامبران که خویش را مالک بر رسالت از جانب خالق در مسیر هدایت نوع بشر معرّفی می‌کنند، ایشان غالباً آن طور که به نظر می‌رسد راه جبر برای پیروی از خویش به مخاطبان خویش تحمیل نداشته‌اند امّا آیا این نزدیک به مناسب است، آیا کیفیّتی که رو به رشد و جاری باشد را تامین می‌کند یا ممکن است به گردابی از آغشتگی قابل روئت از زوال نیز رهنمون باشد. دوازده و بیست و هفت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی. چنین گمان برده‌ایم، سی و دو دقیقهٔ همین ساعت.