بودجۀ دولت و نظام بانکی در مشاری(استان)

تعداد پاراگرف: 2

در حین انتشار دستۀ “Goverment budget and banking system” در زیرمجموعۀ دستۀ حکومت افزوده شده بود امّا در این بررسی دسته موجود نبود، شمول دستۀ دسته بندی نشده نیز حذف شده بود که در بررسی از نو شامل گشته بود، به هر ترتیب اصلاح گشت و بلا نسبت حشرات به گمان گردن آقای پولاد کیمیایی بابت این موضوع شکست که به گمان خشم ما بی تاثیر نبوده باشد از این دو حشره که گویا موج آن پدر خانوم مونا کاکاوند را نیز گرفت، بلا نسبت پشه و حشرات آیا مناسب است بی دلیل ما به خرج این دو پشه(آقایان پولاد و مسعود کیمیایی) برسانیم حشرات را. باغستان شهریار 10:39 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401. بلا نسبت حشرات نخست به ابتدای سخن انتقال یافت و سوال تناسب بی دلیل افزوده شد، 11:03 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مورد “تصمیم گیری بودجۀ مشار(استان) در مشار” اجرا گردد همینطور آزادی عمل در خصوص انتخاب ارز رایج یا چاپ اوراق بهادار منحصر، همینطور در خصوص حذف، جابجایی یا ایجاد مرز مشاری(استان) بر اساس تصمیم شهروندان بومی همینطور اگر از جانب تهران بر دیگر مشاری‌ها ادّعایی هست در خصوص حذف ادّعای تهران بر تصمیم گیری دیگر مشاری‌ها، در خصوص تمامی ممالک کشور مایلیم نظیر چنین اجرا گردد، باغستان شهریار 05:15 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401. دابل کوتِیشن به “تصمیم گیری بودجۀ مشار(استان) در مشار” افزوده شد، 05:35 همین حوالی. شرط وجود ب ه ادّعای تهران افزوده شد، در تصمیم گیری “بر” از دیگر مشاری ‌ها حذف شد، 05:46 گوشی لحظاتی قبل خاموش شد، به گمان از HTC اقدام شد و گردن آقای علی کریمی شکست، و نیز شکستن سر ایشان در روز گذشته به گمان رسیده بود، 05:57 همین حوالی.