گردش مالی حکومت

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم گردش مالی حکومت در همان زمان منتشر گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:18 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.