پلیس گشت ارشاد

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص فوت خانوم مهسا امینی به گمان توسسط گشت ارشاد به ذهن چنین می رسد که آیا مناسب است اشخاصی که مشغول کار در گشت ارشاد پلیس بوده و از آن به ارتزاق رسیده هستند در سطح جامعه تردد داشته باشند، اگر هنجار ایشان بر تار و پود موجودییت ایشان تاثیر داشته است آیا تاثیراتی که چنان رفتارهایی از ایشان بر روان و هنجار ایشان بوده حضور ایشان را در جامعه مناسبت می بخشد و اگر مناسب است ایشان را در شرایطی همچون آزمون یا بستری یا تحت مدیرییت امن گرفتن یا اجرای !-واکنش‌مناسب داشتن چه نوع و چه میزان و زمانی مناسب است، 18:30 جمعه 25 شهریور 1401 سپتامبر 16 2022 منزل، باغستان شهریار.