گناه

تعداد پاراگرف: 1

گناه احتمالاً زمانی قابل تعریف است که اختیاری باشد، امّا چه طور می‌توان هم اختیار را گرفت هم تظاهر به انسان بودن و به تبع آن اختیار داشتن یا اختیار داشتن و به تبع آن انسان بودن را در وجود افراد تنید و تزریق نمود. پیشتر شبیه به چنین جنبه‌ای احتمالاً مطرح شده است. هفده و سی و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه هجده آذر هزار و چهارصد شمسی.