آقای حسن روحانی

تعداد پاراگرف: 6

به گمان انفجار خودرو در فلسطین کار آقای حسن روحانی آقای احتجام پیشین بوده یا به سفارش ایشان صورت گرفته است، در روزهای گذشته در فلتا(ایران) موضوع سزارین یوزپلنگ مطرح شد که گمان می‌بریم با پشتیبانی آقای روحانی آقای احتجام پیشین و نظر همسر آقای موسوی نامزد احتجام 1388 شمسی صورت گرفته است پیش از موعد بدون اینکه به سزارین نیاز باشد و به عمد و با آگاهی به توله های یوز دست زده شده است تا از جانب مادر تَرد شوند، باغستان شهریار 12:15 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401.

اگر وقوع این گمان به تمامی نقض نگردد که ویروس کوید تولید شده و اشخاصی آن را به گسترش رسانده‌اند و از پایان آن جلوگیری دارند آیا شما نیز گمان می‌برید بررسی این موضوع مناسب خواهد بود که رابطۀ آقای حسن روحانی با نمایندگی پرچم داران ویروس کوید و سلسلۀ آقای ابراهیم در تهران چگونه است، گمان ما چنین است که تولید شده است و آقای روحانی و خانوادۀ آقای رفسنجانی متشکّل از دست کم همسر و دختر و پسران ایشان نمایندگی تولید داران را در تهران در گذشته و اکنون داشته و دارند همینطور سهمی از نمایندگی به گمان ما مدّعیان منحرف و فاقد شرافت و کوته آستین و غلط سلسلۀ آقای ابراهیم که اساس آن سلسله را غلط می‌پنداریم. باغستان شهریار، 17:12 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

گویا ادّعایی بوده است یا گمانی از ادّعا یا خبری به وفاداری چون سگ آقای روحانی برای آقای خامنه‌ای، به نظر پای کار حکایت متفاوت است، از منظر ما اگر بسنجیم این قبیل از شرافت ساقط هستند که بخواهند به مرحلهٔ وفا هم برسند، بلا نسبت سگ، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر در خصوص آقای روحانی گمان برده‌ایم، وفادار چون سگی به آقای خامنه‌ای و سودا دار رهبری، همینطور دندان تیز کردهٔ کاخ گلستان که گویا به نظر ایشان دفتر کار دختر ایشان است که به نظر حضور هم داشته‌اند، بلا نسبت سگ، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هجده و نه دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.

احتمالا در طول ماه گذشته ما به مشکل کم شدن نور صفحهٔ اندرویید و گاهی وضعیّت تلق خاکستری بر صفحهٔ اندرویید برخورد داشته‌ایم، شرایطی که رنگ‌ها نا صحیح و گاهی لمس احتمالاً دچار مشکل بوده است، نور یکبار و رنگ احتمالاً بیشتر اتّفاق افتاده است، گمان برده‌ایم از جانب آقای حسن روحانی جوشیده است. هفت و چهل و یک دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

سیزده و بیست و هشت دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر عدم وجود نایلون دستی‌های بزرگ در فروشگاه‌ها، دست کم جانبو، طرح آقای روحانی در جهت تخریب محیط زیست است با مصرف نا مناسب.