امیدواری در خدمت نا امیدی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان گاهی امید و امیدواری همچون ویبراتور سیمان خیس است باعث خروج حباب‌ها و جا افتادگی سیمان می‌گردد، به گمان این قبیل روحانیون همچون آقای خامنه‌ای و هم قطارانشان از این موضوع بسیار بهره می‌جویند در مسیر به استعصال رساندن افراد و جامعه. چنین تصویری گمان می‌بریم، این کار شدنی نیست، قبول نداری که چنین است، که منم و الله من بزرگتر است و جدا شوی ملحدی و من گاوترم و اسلحه‌ام بزرگتر، پس می‌شود که شدنی نباشد مگر به میل منِ بزرگتر به پاچه خواری و امثال چنان، اگر قبول نداری پس هنوز مستعصل نیستی و اندکی امید لازم داری تا آماده شوی برای کمترین هزینه‌ها(به هر ترتیب بلا نسبت گاو)، این گمان محتمل در خصوص دیگر مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم نیز صدق دارد. باغستان شهریار، 03:39 شنبه 6 فروردین 1400.