بیمارستان

تعداد پاراگرف: 1

سیزده و بیست و نه دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار یا قرارهای مرتبط به موضوعات پزشکی به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر بجابجایی مجموعهٔ بیمارستانی شریعتی تهران را به خارج از تهران مقرّر داشته‌ایم.