مسکن

تعداد پاراگرف: 1

شش و پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، هر نوع قرار مقرّر از جانب ما در خصوص احداث مسکن در ابعاد اجتماعی و خارج از اتوریتی شخصی ما ملغی مقرّر است، بدیهی است اجتماع در خصوص این قبیل موضوعات ممکن است اجماع عقیدهٔ خویش را بیابد.