موضوعات اخیر

تعدیل نیروی انسانی، کاهش کارمندان حکومت


مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تعدیل نیروی حکومت در فلتا(ایران) در ساختار اجرایی به یک پنجم، ساختار قضایی به یک هفتم، ساختار قانون گذاری به یک پنجم، در صدا و سیما به یک بیستم و در حراست‌ها به یک پنجاهم تقلیل یابد، باغستان شهریار 09:27 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.