تعدیل نیروی انسانی، کاهش کارمندان حکومت

تعداد پاراگرف: 2

پیشتر در خصوص تعدیل نیرو در بخش های حکومت نسبت هایی مطرح شده که لغو می گردد و مایلیم اگر مناسب است تعدیل نیرو تناسب تعدیل نیرو با احتجام رقم بخورد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 09:45 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر 4 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تعدیل نیروی حکومت در فلتا(ایران) در ساختار اجرایی به یک پنجم، ساختار قضایی به یک هفتم، ساختار قانون گذاری به یک پنجم، در صدا و سیما به یک بیستم و در حراست‌ها به یک پنجاهم تقلیل یابد، باغستان شهریار 09:27 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.