شکار و شکارچی

تعداد پاراگرف: 1

ما شکاریم یا شکارچی، آیا در خودمان توان پاسخ دادن به این پرسش هست، در فرمان آیا میان افسار به دست و ستور فرقی هست، سیزده و چهل و هشت دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. افسار و ستور افزوده شد. چهارده همین روز.