موضوعات اخیر

کمیته امداد امام خمینی (ره)


مایلیم دارایی آقای مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام کمیتۀ امداد و آقای امیر عبّاس فارسی نژاد مشاور رئیس و مدیر کلّ دفتر ریاست کمیتۀ امداد مسدود و مجموع جزا در خصوص هر دو شخص ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار، 14:07 دوشنبه 29 فروردین 1401.


دیدگاهتان را بنویسید