عدم توانایی دروغ گفتن، ناتوانی پرداخت هزینه

تعداد پاراگرف: 2

ما سکوت را نا مناسب یا از سر ترس نمی پنداریم، به گمان مناسب است بدون شهامت وجود صداقت را مشکوک پنداشتن، اگر فرض این گمان مناسب باشد با فرض این گمان اگر شخصی عدم داشتن صداقت را توانایی بپندارد به گمان آن چه پیشتر مطرح شده است در شرایط پرده افتاده و نور به کار نمی رسد و بیشتر به درد پستوهای نمور تاریک می خورد، باغستان شهریار 20:53 دوشنبه 2 خرداد 1401. آنچه پیشتر مطرح شده به گمان از جانب آقای محممد رضا گلزار به گمان ما رسیده بود و همان مقطع با اِشراف بر آن نوشته شد، گویا از طریق آقای مجتبی خامنه ای برای رساندن آن گمان تلاش داشته اند که این موضوع به نظر با دوری گزیدن آقای مجتبی خامنه ای از آقای خامنه ای به گمان ما رسیده که به روزهای اخیر باز می گردد، 21:04 همین حوالی. شرط مناسبت فرض گمان صداقت و شهامت افزوده شد، “به گمان ما صداقت نیاز به وجود و شهامت دارد” به “به گمان مناسب است صداقت را از تاثیرات شهامت پنداشتن” و به “به گمان مناسب است بدون شهامت وجود صداقت را مشکوک پنداشتن” ویراست شد، 22:55 همین حوالی.

آیا نمی‌توان چنین پنداشت که در قبال دروغی گفتن یا راهی ناصواب رفتن فرد هزینه‌ای می‌پردازد حتّی اگر دیگران از دروغ و بیراهه رفتن او بی خبر بمانند، با فرض گمان پیشین آیا نمی‌توان گمان برد که احتمالاً ممکن است برخی از پرداخت هزینهٔ آن ناتوان بوده‌اند که چنین نرفته و چنین نگفته‌اند. ما چه میزان آغشته به قطعیّت هستیم، به نظر چند آری یا نه گفتن را می‌توان یک پاسخ دو سر، یک تعویض خط، یک انحراف یا بازگشت پنداشت. ۲۱:۰۸ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

,