حکومت موروثی و سلطنت

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان ما نسبت به فاشیستی بودن ساختارهای سطلتنی موروثی سخن به میان آمده است، بخشیدن جنبهٔ سیاسی به فرد فارغ از توانایی و کیفیّت هنجار، باری، اگر این فرض نزدیک به واقع باشد و کاری صورت پذیرفته باشد در خصوص جلوگیری از حذف سلطنت از ساختار حکومتی ژاپن و بریتانیا چه کارهایی انجام شده است. بیست و دو دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.