زبان بین المللی

تعداد پاراگرف: 1

گمان می بریم زبان انگلیسی نا مناسباتی دارد و شاید درصد غالبی از آن متاثثر از منشا نگرش حاکمان به گسترش رساننده ی آن باشد، از طرفی گمان می بریم برخی صدا ها چون “پ” و “خ” نوعی از گرایش به زمختی و خشونت را در ضمیر اشخاص تزریق می دارند، مایلیم به پیش آوردن میزانی از کلمات همچون ده هزار کلمه به تمامی زبانها با اجماع نظر مورد بررسی قرار گیرد، 11:42 شنبه 26 شهریور 1401 سپتامبر 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.