پایگاه بین المللی نظامی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان با اتّفاق نظر مناسب است پایگاهی بین المللی در ایران برای امور نظامی کشورهای جهان در نظر گرفته شود، ۲۰:۱۱ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۳ ۲۰۲۴ تبریز.