نمایندگی بین المللی سیاسی و ورزشی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در هر بخش از فلتا(ایران) یا هر ملک از کشور در صورت تمایل جامعه ساختار نمایندگی خویش را در دیگر کشورها همچون سفارت یا کنسولگری بر قرار داشته باشند و یا به صورت مستقل در موضوعات ورزشی همچون المپیک یا بازی های جهانی هر رشته ی ورزشی به حضور برسند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد. آیا برای عنوان این نوشته “نمایندگی سیاسی و ورزشی بین المللی” مناسب است یا “نمایندگی بین المللی سیاسی و ورزشی”، دست کم در این حوالی زمانی گزینه ی نخست به گمان مناسب رسید از نظر انسجام، چه نوع انسجامی، هدف آن چیست، اگر آشفتگی سود بیشتری برای جامعه داشته باشد چه طور، از طرفی ارجح گرفتن منطق شخص مخاطب در تعامل به گمان مناسب می رسد، تیتر نوشته از “نمایندگی سیاسی و ورزشی بین المللی” به “نمایندگی بین المللی سیاسی و ورزشی” ویراست شد. 06:42 پنج شنبه 17 شهریور 1401 سپتامبر 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.