معرّفی ما

تعداد پاراگرف: 1

سیزده و بیست دقیقۀ سه شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، در صورت تمایل ما را به لانه‌ها و جرثومه‌های فساد(مساجد و حوزه‌های علمیه) و مراکز مشابه یا هر مرکز و فرد دیگری معرّفی نمائید، پانزده و یازده دقیقهٔ جمعه بیست و هشت همین ماه و سال، فرد به موارد پیشنهادی معرّفی افزوده شد.