بررسی امکان خودکشی و انتحار جهت گریز از اجرای جزا

تعداد پاراگرف: 1

به گمان حوالی دو روز پیشتر آقای خامنه ای از خانومی که در دفتر خیابان سهروردی شرکت افق اندیشه به عنوان مدیر پروژه به ما معررفی شدند جهت بررسی امکان فرار از جزا از طریق انتحار بهره بردند که به گمان به خروج مغز ایشان برای لحظاتی از هوشیاری انجامید، به گمان همان روز قبل تر یا روز قبل از آن موردی پیش آمد و شخصی در گمان در دسترس بودن انتحار از مدار اختیار و توان عقل خارج شدند، به گمان چنین می رسد احتمالا شخصی که به تناسب جزا نشسته هستند در تناسب اجرای انتحار در خصوص خویش نیستند شاید اگر شخص دیگری نیز چنین اراده ای در خصوص ایشان داشته باشند به همان وضعییت دچار گردند، دیروز در خصوص خانوم ماندانا مانی و احتمالا چند شخص وابسته و امروز نیز در خصوص آقای محممد خامنه ای همان گمان تا میزانی از ورود قدرت بر فضای مدیرییت فعل در زیر مخچه ی ایشان رسید، شاید حذف و احتمالا افزوده شد که شاید باقی مانده بود و احتمالا “احتما” نوشته شده بود در مورد اخیر استفاده، اینترنت همراه اوول و رایتل ایستاده است، ارتباط قطع و انتشار جریان نیافته است، دقایقی قبل از خانوم والده در خصوص داغی که با سیخ بر پای ما نهادند سوال شد که منکر شدند، 09:54 شنبه 12 اردیبهشت 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. هنوز انتشار صورت نگرفته است، 09:55. ایرانسل نیز بررسی شد و در همان وضعییت بود، ارتباط یو اس بی قطع و از نو وصل شد، 09:56. به نظر اشکا از سرور سایت است و دستبرد مستقیم به سرور زده شده است، 09:58. سایت به نظر به دسترس بازگشته است، 10:07. انتشار بدون تعریف اسلاگ، 10:07. اسلاگ از “بررسی-امکان-خودکشی-و-انتحار-جهت-گریز-از” به “Investigating the possibility of suicide in the direction of escape the execution of the penal” ویراست شد، 10:08. دسته ی دسته بندی نشده حذف و دسته ی “Investigating the possibility of suicide in the direction of escape the execution of the penal” زیر مجموعه ی مجازات در زیر مجموعه ی اخلاق افزوده شد، به کل تب دسته ها موجود نیست، 10:10. “سهل بودن” به “ممکن بودن” و به “در دسترس بودن” ویراست شد، “قادر به اجرای انتحار” به “در تناسب اجرای انتحار” ویراست شد، 10:15. “برای لحظاتی” به “خروج مغز ایشان از هوشیاری” افزوده شد، 10:17.