عضویت ایران در ناتو

تعداد پاراگرف: 1

مایلم ایران عضوی از ناتو گردد، قبل‌تر احتمالاً در یک تا یک و نیم سال گذشته این موضوع به گمان رسیده بود امّا ماهیّتی فاشیستی در ساختار ناتو گمان می بردم و در مجموع عضویّت در آن را مناسب نمیدیدم، به نظر همانطور که احتمالأ پیشتر مطرح شده عضویّت کشورهایی با ساختار پادشاهی در ناتو باعث سهولت مسیر گذر به ساختار رای اکثریّت در آن کشورها خواهد بود، ۰۹:۰۹ پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۷ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.