عراق

تعداد پاراگرف: 2

به گمان انفجار اتوبوس در پمپ بنزین در عراق که دست کم تا دیروز که خبر رسید از طریق مرور Instagram باعث فوت یازده شخص شده بود کار شخص پسر آقای وحید حققانیان بوده است، این گمان دیروز رسید کمی به نظر خاکستری می رسید گمان بردیم مناسب است بماند برای بعد، 13:39 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

پیشتر در خصوص تمایل منظر بر برپایی راکتور هسته ای در عراق سخن به میان آمده است، آن طور که به گمان رسیده گویا عراق دارای راکتور بوده است و در خلال جنگ با فلتا(ایران) در جبهه ی شرقی از غرب مورد حمله قرار می گیرند از جانب افا(اسرائیل) و راکتور از دست می رود، احتمالا در این فواصل هم شرح وضعییت تا حدودی مناسب به گمان بردن است با اشخاص مددعی سلسله ی آقای ابراهیم و گر نه گمان نمی بریم چنان دانشی اگر باشد از میان برود، از طرفی موضوع تغییر اقلیم بر اثر بستن چندین صد بر مسیر منشا رود هایی است که زمانی از عراق عبور می داشتند، در خصوص آب مایلیم از سمت بصره کشیدن کانال و احداث ساختارهای تسویه ی آب اجرا شود که در جنب آن به گمان دست کم احتمالا از جا به جایی اشخاص به این دلیل در حجمی شاید بالا جلوگیری می شود، در خصوص دو موضوع مطرح شده که نخست احداث راکتور اتمی و دیگری رساندن آب خلیج به نواحی مرکزی عراق و هر منطقه ی مناسب در عراق در کیفییتی قابل شرب است اگر شخص مشکل سازی موجود است مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 00:11 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. پیشتر در خصوص کشیدن آب خلیج از سمت بصره به داخل عراق به لفظ اشاره شده است، 00:15 همین حوالی. “مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم” به “اشخاص مددعی سلسله ی آقای ابراهیم” ویراست شد. 12:28 همین حوالی.