طنز وحی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم وحی را دیازپام و فرشتهٔ وحی را ذافنده بنامیم در تخفیف ذهن بافنده. دیازپام دارویی برای خواب است. قصّه‌هایی که اشخاصی مشهور احتمالاً نقل داشته‌اند از ارتباط گیری با موجوداتی که رابط فاصلهٔ این جهان هستند با جهانی که خالق بی دست و پا و زبان در آن فرمان می‌راند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۲:۱۱ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. گمان افزوده شد، ۰۲:۲۲ همین روز.