موضوعات اخیر

اسلام


تا حدّ امکان سعی داشته باشید از مسلمان و اسلام دور بمانید. ۲۱:۴۱ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

در خصوص گمان و ارادهٔ ما به ملحد بودن اسلام و مسلمانان برای اینکه غیر گمان ما را به اثبات برسانند به گمان ما چنین به امکان نزدیک است که نخست مرگ ما را در معنای خروج منشا اراده از این کالبد دیده باشند و زنده مانده باشند. ۱۶:۰۷ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم ریخته شدن خون هر فردی که ادّعای اسلام و مسلمانی داشته باشد محتمل به گمان طرح است. ۱۳:۳۱ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید