اسلام و مسلمان

تعداد پاراگرف: 4

مسلمانان و هر عقیده ای که موضوعی شبیه به رمی جمرات یا سنگ زدن به این و آن را مناسب می پندارند به گمان مورد اطمینان و مسئولیّت پذیر نیستند و در تنگنا ترجیح دارند صورت مسئله را به جای حل تعویض دارند و البتّه مقیّد به شرافت نیز نیستند. ۱۴:۱۷ پنج شنبه ۸ تیر ۱۴۰۲ جون ۲۹ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. “و مسلمان” به تیتر نوشته افزوده شد، 20:33 همین روز.

تا حدّ امکان سعی داشته باشید از مسلمان و اسلام دور بمانید. ۲۱:۴۱ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

در خصوص گمان و ارادهٔ ما به ملحد بودن اسلام و مسلمانان برای اینکه غیر گمان ما را به اثبات برسانند به گمان ما چنین به امکان نزدیک است که نخست مرگ ما را در معنای خروج منشا اراده از این کالبد دیده باشند و زنده مانده باشند. ۱۶:۰۷ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم ریخته شدن خون هر فردی که ادّعای اسلام و مسلمانی داشته باشد محتمل به گمان طرح است. ۱۳:۳۱ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.