آیا فرضِ محال، محال نیست

تعداد پاراگرف: 1

به گمان فرض محال گرفتن و گفتن که فرض محال که محال نیست امری نادرست و نا مناسب است، گویی باقی سخن را هر چه قدر هم مناسب بر نا مناسبت و پی و شالوده ای نا درست چیدن است، محالْ به هر ترتیب محال است مگر اینکه محال نباشد. ۲۳:۵۱ سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ آگوست ۱۵ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.