اسرائیل

تعداد پاراگرف: 1

نوع حمله ی پیشین به اسراییل ترتیبی نبود که تمایل من باشد، از نظر من حمله ی زمینی با شروع تسخیر بلندی های جولان مناسب بود و است تا خلع سلاح کامل اسراییل، به هر حال حمله ی وعده ی صادق با تعدادی نه چندان اندک از پرنده و موشک از ایران به اسراییل اتّفاق افتاد جدا از اینکه به گمانم هدف قیچی کردن من بود که اشخاصی چون آقای خامنه ای(احتمالاً با تردید و ترس) به راه انداختند تا در پاسخ حمله، ما میان چند لبه ی تیزی از حامیان اسرائیل قرار گیریم، به هر ترتیب مایلم حملات با ادوات و ترفند مناسب به اسرائیل با هدف دست کم خلع سلاح اسرائیل تداوم داشته باشد، ۱۳:۴۸ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۱۸ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار. خط خوردن بخش قیچی و افزودن «دست کم» به بخش هدف از حمله افزوده شد. ۱۹:۴۴ جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ می ۳۱ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.