فرقه ی مسیح و فیلم خون آشام

تعداد پاراگرف: 2

“مسیحییت” در عنوان و سه مرتبه در نوشته به “فرقه ی آقای مسیح” و “فیلم های” به “فیلم” در عنوان نوشته و اسلاگ آن از “christianity-and-vampire-movies ” به “mr-jesus-cult-and-vampire-movie” ویراست شد. باغستان شهریار 19:48 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

به گمان آنچه در فیلم های خون آشام دست کم این اواخر از مردمک چشم خون آشامان به نمایش در می آید به ترکیبی خاص از سیاهی مسخ شده مرتبط است به تاثیری که فرقه ی آقای مسیح بر عقل و نگرش افراد باقی می گذارد، در فلتا(ایران) در میان برخی افراد نیز این تاثیر را گمان برده ایم در برخی حالات تندرو که گویی جادو شده باشند با چشمانی از مردمکی سیاه که انگار به طلسمی از روح تهی باشند، بلا نسبت حشرات پیشتر آقای جوانی در اینستاگرام ویدئویی منتشر داشتند که دختران را حشراتی می خواندند یا در این اواخر آقای قاسم بهرامی آقای شاعری در لقب آقای شیدای همدانی در خراسان دستگیر شدند که به نظر تحت تاثیر تعالیم فرقه ی آقای مسیح بودند، این گمان در این دقایق به پندار ما رسید امّا هدف از اشاره ی مثال نخست گمان از تاثیر غیر مستقیم فرقه ی آقای مسیح است و آقای جوان نخست را متاثثر از مسجد گمان بردیم، باغستان شهریار 07:13 جمعه 30 اردیبهشت 1401. بلا نسبت به ابتدای سخن در گمان ما به تاثیر تعلیم مسجد با نمودی از ادّعای آقای جوانی منتقل شد که به هر ترتیب منظور بازگو داشتن موضوع در وضعیّت به گمان نزدیک به تناسب است که گمان نمی بریم حشرات چون نوع بشر ادّعایی چنین از عقل داشته باشند، 07:30 همین حوالی. “ما” از پیش از “نوع بشر” حذف شد، 08:40 همین حوالی. “ما در فلتا(ایران) در میان برخی افراد نیز این تاثیر را داشته ایم” به “در فلتا(ایران) در میان برخی افراد نیز این تاثیر را گمان برده ایم” و “اشارۀ مثال” به “اشاره ی مثال” ویراست شد و “ما” از ابتدای “آقای جوان نخست” حذف شد، 19:55 همین حوالی.