ستاد مشترک نیروهای مسلّح

تعداد پاراگرف: 8

مایلم آقای حبیب الله سیّاری فرمانده پیشین نیروی دریایی بر کرسی فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلّح بنشینند، ۲۰:۲۴ یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۲۸ ۲۰۲۴ تبریز.

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد باقری مسیر خاتمه ی طالبان را هموار می سازد، 23:36 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

گمان می‌بریم شاید آقای باقری تمایل داشته باشند بیضه‌های خود را ببرند یا ما زودتر برسیم و بعد از مراحل مطرح پوستشان را بکنیم. ۱۱:۰۱ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر فکر نامناسبی نمی‌رسد که آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح را به عنوان یکی از اجرا کنندگان کندن پوست آقای خامنه‌ای در نظر بگیریم، چنین گمان برده‌ایم. چهل و نه دقیقهٔ بامداد یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

تا جایی که به گمان ما رسیده است آقای باقری(فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح) پا ندارند، در معنای مفهومی. بیست و دو و سی دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. احتمالاً در یکی از دو روز گذشته به ضنّ ما رسیده است، چهل و چهار دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر قتل آقای حسن ایرلو سفیر فلتا در یمن کار آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح بوده است به نوعی تفهیم وزارت امور بین الملل در عدم برقراری موضوعات بین‌المللی. چنین گمان برده‌ایم. هجده و پنجاه و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی.

اگر گره تمامی مشکلات جاری را در ستاد مشترک نیروهای مسلّح و فرمانده آن آقای باقری گمان ببریم چه راهکارهایی در این خصوص ممکن است به نظر برسد. شانزده و چهل و دو دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی.