قانون قضایی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر شش !-واکنش‌مناسب در مورد هر فرد مشکل ساز در مسیر اصلاح نگارش قوانین به قابل درک بودن دست کم در قشر غالب برای نوجوانان و کهنسالان بدون مترجم اجرا گردد. ۱۶:۳۶ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.