کاشان

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان ما بر حاکم بودن وضعیّتی فکری بر کاشان که احتمالاً پتانسیل بودن مرکزی چون مدیریّت نظایر داعش و طالبان را دارا باشد سخن به میان آمده است، و یا اشاره یا اشاراتی شبیه به چنین مضمونی، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ده و پنجاه و چهار دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی.

,