تصاویر آقایان خامنه‌ای و خمینی در ساختار حکومت

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف تصاویر عمومی آقایان خامنه‌ای و خمینی اجرا شود، باغستان شهریار 08:57 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

یازده و بیست و سه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف تصاویر آقایان خامنه‌ای و خمینی را از سطح ساختارهای حکومتی به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

,