خوزستان

تعداد پاراگرف: 1

به گمان رساندن آب در خوزستان یا افتتاح طرح آب رسانی از جانب آقای خامنه ای ممنوع شده بوده است و با حضور آقای رئیسی آن ممنوعییت شکسته و طرح افتتاح شده است، ۰۰:۱۰ شنبه ۱۲ شهریور سپتامبر ۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.