کره

تعداد پاراگرف: 4

در صورت تمایل ایالات متتحده ی آمریکا، مسکو یا تهران مایلیم از آقای کیم جونگ اون رهبر کره ی شمالی برای سفر به نواحی مذکور دعوت به عمل آید، در خصوص تبادل دانش با کره ی شمالی خاصه در موضوعات عمران، گردشگری و هسته ای مایلیم با یا بدون همراهی دولت تهران یا ایالات متتحده ی آمریکا یا مسکو تعامل ایجاد گردد، ۱۴:۱۱ دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۵ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

شاید یکی دو سال پیشتر در برگه ی BBC فارسی در Instagrom.com دیدیم یا خواندیم مضمونی شبیه چنین که بمبهایی که در جنگ کره از هوا با هدف کره ی شمالی استفاده شده از تمام بمب هایی که در جنگ جهانی دووم از هوا استفاده شده بیشتر بوده است، مایلیم دلایل جنگ کره به ترتیبی مناسب بررسی شود و واکنشی مناسب لحاظ گردد بر میراثی که آن آتش افروزی یا تاثیرات یا مشتققات آن را در خصوص شهروندان تداوم می بخشد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 20:30 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در صورت بودن شخص «فاقد تابعییت کره(کره ی شمالی یا جنوبی) و مشکل سازی در پیوند دو کره» یا «با تابعییت کره و بدون احتجام کره» مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 13:18 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست 1 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان بهره گیری از وی پی ان(VPN) کره(Korea) پشت سر مشکل یا مشکلات جا به جایی نقدینگی منظر و نقل و انتقال دارایی منظر را نمایان می دارد. 09:49 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “نقل و انتقال دارایی منظر و جا به جایی نقدینگی منظر” به “جا به جایی نقدینگی منظر و نقل و انتقال دارایی منظر” ویراست شد. 21:57 همین حوالی.