خانوم ها هایده و مهستی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان فوت خانوم ها هایده و مهستی توسسط شخص پسر ارشد آقای جننتی دبیر شورای نگهبان بر بستر فر آ هم از آقای خامنه ای با همکاری خانوم فرح پهلوی صورت گرفته است، به گمان جرققه ی نخست تصاحب منزل خانوم هایده بوده است برای آقای علی جننتی، 20:26 جمعه 18 شهریور 1401 سپتامبر 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.