فرهنگستان زبان

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم هزینه ی فععالییت فرهنگستان های زبان از جانب حکومت تامین گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در مسیر تامین هزینه یا فععالییت فرهنگستان های زبان مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، “بودند” “بودن” تایپ شد که گمان نمی بریم کلیدی اندک زده باشیم پیشتر در خصوص گمان بردن به شخص دختر کوچکتر آقای رئیسی در این موضوع سخن به میان آمده است، 08:59 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “یکشنبه” به “دوشنبه” ویراست شد و این موضوع با مسیر اینستاگرام Instagram.com مرتبط به آقای خامنه ای و رفتن به سایت farsi.khamenei.ir به نظر رسید، ۰۹:۲۱.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر فعّالیّت فرهنگستان‌های زبان اجرا شود. ۱۲:۵۹ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.