زبان

تعداد پاراگرف: 2

به گمان هر چه استفاده از صدای “پ” در کلام کمتر باشد قدرت نفوذ کلام بیشتر می شود، ۲۰:۱۹ دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ اکتبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

به گمان مناسب است بررسی شود دست کم در زبان های لِنایی(عربی)، فارسی، ترکی و اگر دیگر زبانی بومی مجززا بودند یکی سازی “تو” و “شما” به یک کلمه همچون زبان انگیسی که “یو، You” انتقال هر دو مضمون را عهده دار است و به گمان احترام را نیز یدک می کشد، در خصوص پسوند هایی که در خود “اَن” یا شبیه آن دارند همچون “پیوند” یا “داشته اند” به گمان مناسب است بررسی شود جایگزینی ریشه و معادل مدفوع انسان “اَن”، در خصوص حرف “ش” گمان می بریم نسبتی با ادرار نهفته است، جیش، شاش، که شاید تحت تاثیر سالها استفاده یا پرهیز در ذهن رخنه داشته باشد که مایلیم بررسی شود، شاه شاید نمادی از شاش بندی است که با “ش” آغاز می شود، آیا سلاطین هنری باعث قطع یا تکررر ادرار هستار(هستند) یا بر عکس حتتی برای هضم شدن غذا هم مفید هستار، ۰۹:۲۰ جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۴ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.