قانون

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر موضوعی که در قوانین جاری حکومت به نظر در نا مناسبت با موضوعات طرح شده برسند مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۲۳:۵۸ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “در مسیر ویراست یا بازنگری” حذف شد، ۲۳:۵۹.