یاد گرفتن پرواز از دیگری

تعداد پاراگرف: 1

شاید با بررسی شخصی زمین گیر پرواز را آموخت امما گمان نمی بریم با پیروی و تاسسی به شخصی زمین گیر پرواز به دست آید، 23:47 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.